0

Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website en bevat belangrijke informatie voor u als koper!

1 Definities

De klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met CBD bestelsite en/of zich geregistreerd heeft op onze website.

De overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen CBD bestelsite en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

De algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van CBD bestelsite zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn deze voor CBD bestelsite slechts bindend, indien deze door CBD bestelsite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest gunstig is.

3 Prijzen en informatie

Alle op de website van CBD bestelsite vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

De verzendkosten die worden gerekend, zullen duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld en tijdens het bestelproces apart worden weergegeven.

4 Totstandkoming van deze overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van CBD bestelsite en het voldoen aan de daarbij door CBD bestelsite gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CBD bestelsite onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft CBD bestelsite het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
CBD bestelsite kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien CBD bestelsite op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Registratie op onze website

Om optimaal gebruik te maken van onze website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. CBD bestelsite is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen CBD bestelsite daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

6 Uitvoering van de overeenkomst

Zodra de bestelling door CBD bestelsite is ontvangen, stuurt CBD bestelsite de producten zo spoedig mogelijk toe.

CBD bestelsite is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 28 dagen geleverd worden.

Indien CBD bestelsite de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt CBD bestelsite de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

CBD bestelsite raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant.

7 Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met CBD bestelsite binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen dan geldt de dag waarop de klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de klant het eerste product heeft ontvangen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Binnen de bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de aangebrachte seal niet verbreken.

De klant kan de overeenkomst ontbinden binnen de gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping te mailen aan CBD bestelsite of op andere wijze aan CBD bestelsite kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch. CBD bestelsite bevestigt in de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden.

Voor het retourneren van producten krijgt u van ons een retour adres.

Door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst terugbetaald op het bankrekeningnummer van de klant. Ontbinding van de overeenkomst kan alleen als het bestelde producten, de bestelde producten daadwerkelijk bij CBD bestelsite zijn aangekomen.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Betaling

De klant dient betalingen aan CBD bestelsite volgens de in de bestelprocedure op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. CBD bestelsite is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden.

 

Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van CBD bestelsite, dan kan hij bij CBD bestelsite telefonisch of per e-mail een klacht indienen.

CBD bestelsite geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal CBD bestelsite binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Aansprakelijkheid

Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
Aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in de vorige twee opsommingen van dit artikel genoemde gevallen rust op CBD bestelsite jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CBD bestelsite.

De aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant CBD bestelsite onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CBD bestelsite ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CBD bestelsite in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan via e-mail bij CBD bestelsite meldt.

In geval van overmacht is CBD bestelsite niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van CBD bestelsite.

Persoonsgegevens

CBD bestelsite verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de wet AVG 2018 op de privacy en zullen nimmer in handen van derden gegeven worden.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.