0

Informatie

Contact

21.06.2018

CBDbestelsite.nl

Wilt u advies?

Stuur dan een mail met uw naam, telefoonnummer en uw vraag naar info@cbdbestelsite.nl . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

 

 

Retourneren

21.06.2018

U kunt binnen 14 dagen na aankoop uw product retourneren. Dit is alleen mogelijk indien de speciale seal om de verpakking ongeopend en onbeschadigd is. Wij zullen na ontvangst uw aankoop bedrag terugstorten op het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan. Alle glazen en kunststof verpakkingen van onze producten dienen veilig aan ons te worden verzonden.  Lees voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Privacy policy

21.06.2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy CBDbestelsite.nl

CBDbestelsite.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site www.cbdbestelsite.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. CBDbestelsite.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

CBDbestelsite.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij CBDbestelsite.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren over de voortgang van uw bestelling en het toesturen van informatie over onze producten.

Als u bij CBDbestelsite.nl een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In de toekomst, onze website is nog in ontwikkeling, is het mogelijk om een persoonlijke omgeving aan te maken. In deze omgeving kunt u inzage krijgen in uw bestelhistorie en middels een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op de website. Het voordeel daarvan is dat u bij volgende bestellingen niet meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

CBDbestelsite.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van CBDbestelsite.nl, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

100% natuurlijk

21.06.2018

Al onze producten zijn vervaardigd uit 100% natuurlijke grond- en hulpstoffen.

  • De gebruikte Cannabis worden gekweekt op uitgebalanceerde biologische grond en worden gevoed met biologische voedingsstoffen.
  • Voor het bestrijden van ongedierte (o.a. spint. luis, trips en witte vlieg) tijdens de groei en bloei van de planten wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden maar van natuurlijke vijanden zoals roofmijt en lieveheersbeestjes.
  • Onze smaakstoffen zijn op natuurlijke basis gewonnen uit de schil van diverse (citrus) vruchten
  • In onze crème en massagezalf worden alleen biologische hulpstoffen gebruikt.

Algemene voorwaarden

21.06.2018

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een bestelling plaatst via onze website en bevat belangrijke informatie voor u als koper!

1 Definities

De klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met CBD bestelsite en/of zich geregistreerd heeft op onze website.

De overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen CBD bestelsite en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

De algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van CBD bestelsite zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden, zijn deze voor CBD bestelsite slechts bindend, indien deze door CBD bestelsite uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor de klant het meest gunstig is.

3 Prijzen en informatie

Alle op de website van CBD bestelsite vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

De verzendkosten die worden gerekend, zullen duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld en tijdens het bestelproces apart worden weergegeven.

4 Totstandkoming van deze overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van CBD bestelsite en het voldoen aan de daarbij door CBD bestelsite gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CBD bestelsite onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft CBD bestelsite het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
CBD bestelsite kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien CBD bestelsite op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Registratie op onze website

Om optimaal gebruik te maken van onze website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. CBD bestelsite is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen CBD bestelsite daarvan in kennis te stellen, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

6 Uitvoering van de overeenkomst

Zodra de bestelling door CBD bestelsite is ontvangen, stuurt CBD bestelsite de producten zo spoedig mogelijk toe.

CBD bestelsite is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 28 dagen geleverd worden.

Indien CBD bestelsite de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt CBD bestelsite de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

CBD bestelsite raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant.

7 Herroepingsrecht/retour

1 Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zakelijke klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met CBD bestelsite binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen dan geldt de dag waarop de klant de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode geldt de dag waarop de klant het eerste product heeft ontvangen.

Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.

Binnen de bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de aangebrachte seal niet verbreken.

De klant kan de overeenkomst ontbinden binnen de gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping te mailen aan CBD bestelsite of op andere wijze aan CBD bestelsite kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch. CBD bestelsite bevestigt in de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 7 dagen om het product terug te zenden.

Voor het retourneren van producten krijgt u van ons een retour adres.

Door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst terugbetaald op het bankrekeningnummer van de klant. Ontbinding van de overeenkomst kan alleen als het bestelde producten, de bestelde producten daadwerkelijk bij CBD bestelsite zijn aangekomen.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8 Betaling

De klant dient betalingen aan CBD bestelsite volgens de in de bestelprocedure op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. CBD bestelsite is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden.

 

Klachtenprocedure

Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van CBD bestelsite, dan kan hij bij CBD bestelsite telefonisch of per e-mail een klacht indienen.

CBD bestelsite geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal CBD bestelsite binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

Aansprakelijkheid

Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

De totale aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
Aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Buiten de in de vorige twee opsommingen van dit artikel genoemde gevallen rust op CBD bestelsite jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CBD bestelsite.

De aansprakelijkheid van CBD bestelsite jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant CBD bestelsite onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CBD bestelsite ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CBD bestelsite in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan via e-mail bij CBD bestelsite meldt.

In geval van overmacht is CBD bestelsite niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van CBD bestelsite.

Persoonsgegevens

CBD bestelsite verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de wet AVG 2018 op de privacy en zullen nimmer in handen van derden gegeven worden.

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

 

5 informatie gevonden